Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens de Nederlands Gereformeerde Kerk van Kampen van u verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken via diverse communicatiemiddelen.

Het gebruik van communicatiemiddelen dient diverse doelen:

 • Gemeenteleden betrekken bij het gemeenteleven door het verstrekken van informatie over diensten of activiteiten. Daarbij gaat het om mensen die actief deelnemen en om mensen die wel lid zijn, maar niet actief deelnemen.
 • Elkaar informeren over het gemeenteleven en het wel en wee van de gemeenteleden.
 • Personen buiten de gemeente informeren over de gemeente en ons geloof

We maken hierbij verschil tussen algemeen toegankelijke informatie en informatie alleen toegankelijk voor leden.

Bij publicatie van persoonsgegevens hanteren we een aantal algemene regels:

 • In de uitingen wordt de privacy van personen binnen en buiten de gemeente gerespecteerd.
 • Personen die in geschreven-, audio- of visuele uitingen herkenbaar zijn, hebben het recht om deze uitingen te laten verwijderen. Hiervoor kan men terecht bij de redactie of administratie; voor contactgegevens zie het kerkblad, de website en/ of intranet-omgeving (intrakerk).

Publicatiemedia

 De NGK Nieuwe Kerk Kampen gebruikt de volgende publicatiemedia:

Website

 • De webredactie beoordeelt of ingezonden bijdragen al dan niet gepubliceerd worden. De webredactie heeft het recht om deze bijdragen aan te passen in overleg met de inzenders.
 • De rubriek roosters bevat roosters zonder privacygevoelige informatie. Uitsluitend namen van de betrokken personen.
 • Op de website kunnen foto's geplaatst worden van diensten of gemeentelijke activiteiten. Een geplaatste foto kan op verzoek worden verwijderd. U kunt dit verzoek indienen bij de redactie van de website.
 • Van predikanten, kerkelijk werkers en leden van de kerkenraad worden contactgegevens getoond op de website. Contactgegevens van overige gemeenteleden worden alleen geplaatst indien daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door de betreffende personen.

Facebook

Op initiatief van een aantal gemeenteleden heeft de NGK kampen een facebook pagina. Dit is een besloten groep waar leden berichten en mededelingen kunnen plaatsen. Deze pagina valt echter buiten de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en de kerkenraad is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste berichten. 

Kerkblad

 • Het kerkblad is uitsluitend bedoeld voor gebruik door gemeenteleden. Het kerkblad wordt aan een aantal leden op papier bezorgd, voor de rest van de gemeente wordt deze per mail verstuurd. Daarnaast is het kerkblad digitaal in te zien via intrakerk (zie verderop).
 • Privacy gevoelige informatie mag vanwege het besloten karakter van het kerkblad daarin
  opgenomen worden. Privacygevoelige informatie heeft betrekking op het volgende:
  1. Geboorte, ziekte en overlijden, huwelijksjubilea en verjaardagen van ouderen.
   Gemeenteleden kunnen ervoor kiezen dit wel of niet in het kerkblad te laten plaatsen.
  2. Nieuw ingekomen, verhuizing, onttrekking. Ook hier kan ervoor gekozen worden dit wel of niet op te nemen.
  3. Doop, belijdenis en huwelijk. Dit vindt plaats in een officiële kerkdienst en wordt daarom
   gepubliceerd.
  4. Vakanties van bijvoorbeeld predikanten of kerkelijk werkers.
 • Vermelding van persoonsgegevens (doop, belijdenis en huwelijk) in een kerkblad is vanuit wettelijk oogpunt een lastig punt. Naar de huidige wettelijke maatstaven is het te verantwoorden indien die kerkbladen alleen intern, binnen de gemeente, zijn verspreid.

Kerkradio/kerkdienstgemist en beamer

 • Tijdens activiteiten en kerkdiensten kunnen audio opnames gemaakt worden. Deze opnames zijn vervolgens te beluisteren en/of te bezien via internet georiënteerde middelen. Live streaming vergt bijzondere voorbereiding teneinde de privacy te waarborgen.
 • De uitzendingen van de kerkdiensten bevatten geluid en (vooralsnog) geen beeld.
 • De opnames dienen voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen vanwege de gezondheid of andere redenen. Ook kunnen mensen vanuit hun vakantieadres meeluisteren met de eigen gemeente. Bijzondere diensten (bijv. belijdenis of dopen) kunnen bewaard worden.
 • Het vastleggen van kerkdiensten en activiteiten door middel van audio hoeft ons inziens niet kenbaar gemaakt te worden, omdat het alleen gaat om de opname van de voorganger(s) en medewerkers aan de dienst. Deze weten ervan en kunnen ervoor kiezen hier wel of niet aan mee te werken. Ook bij de opnames van het gezang  is de privacy gewaarborgd. Dat zijn geen privéconversaties en kun je niet horen wie het is.
 • Live streams betreffen een integrale opname van de betrokken dienst. Bij de afkondigingen en de voorbedes dient de kerkenraad zich er rekenschap van te geven dat ook hier de privacy van de genoemde personen in het geding kan zijn.
 • Er worden alleen live-videobeelden gebruikt tijdens de dienst. Deze worden verzorgd door de bediener van de beamer. Bij het in beeld brengen houdt het video team rekening met de hiervoor vastgelegde algemene uitgangspunten. Om te voorkomen dat een al te statische weergave van de dienst wordt gemaakt, wordt gebruik gemaakt van een aantal vaste camera-instellingen van het liturgisch centrum en het orgel. Om de privacy van de bezoekers van de kerkdienst te respecteren, zijn voor het videoteam de volgende regels opgesteld:
  1. Er worden alleen close-ups opnames gemaakt, indien dit functioneel is.
  2. Afgezien van direct bij de dienst betrokken personen, worden geen personen close-up in
   beeld gebracht. Voor de direct bij de dienst betrokken personen gelden de afspraken, zoals hierna gemaakt zijn.
 • Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken.
 • In geval dat er op basis van dit protocol een verzoek is tot verwijdering van de opname, betekent dit dat de opname in zijn geheel verwijderd wordt.

Foto’s

 • Tijdens kerkdiensten, activiteiten maar ook ten behoeve van het voorstellen van personen, kunnen foto’s gemaakt worden.
 • Bij het voorstellen van personen dient toestemming gevraagd worden aan desbetreffende personen (c.q. familie in het kader van een in memoriam). Daarbij dient aangegeven te worden welk medium/welke media gebruikt worden.
 • Bij activiteiten door kleine groepen zal eveneens toestemming aan de leden van de groep gevraagd worden.
 • Bij grote activiteiten en kerkdiensten waarbij gefotografeerd wordt, dient dit aangegeven te worden. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van borden.
 • Maken van foto’s tijdens bijvoorbeeld dopen is toegestaan mits daarbij geen close ups gemaakt worden van derden tenzij daarvoor toestemming is verleend.

Uw gegevens en juridische aspecten

Gegevens inzien en het verzoek tot verwijdering

U heeft het recht om uw gegevens in te zien of het verzoek in te dienen om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met de administratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) . 

Privacy versus vrije nieuwsgaring; juridische aspecten

 • In de ogen van de wet is men journalist als men informatie, meningen of ideeën aan het publiek bekend maakt. Dat geldt ongeacht of men amateur of professional is. Dit is ook van toepassing als men niet voor een massamedium zoals kranten, televisie of radio werkt. Ook als burger met een persoonlijke website kan men dus journalist zijn.
 • Hoofdregel bij filmen en fotograferen op de openbare weg is dat dit mag, omdat dat valt onder de vrijheid van informatiegaring - een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Gebruikt men een aangebrachte camera (bv. een camera ten behoeve van het opnemen van kerkdiensten), dan moet men mensen daarvoor waarschuwen voordat ze in beeld zijn. Bij een met de hand vastgehouden camera hoeft dat niet.
 • Een kerk is openbaar. Echter toch is cameratoezicht of opnemen van geluid niet zomaar toegestaan. Kerken en andere gebouwen bestemd voor het belijden van godsdienst en levensovertuiging zijn wellicht naar hun aard aan te merken als openbare plaatsen, maar zijn om redenen van bescherming van de uitoefening van godsdienst of levensovertuiging uitgesloten. De gedachte hierachter is dat de vrijheid van godsdienst met zich meebrengt dat wie zijn godsdienst wil uitoefenen, dat in privacy moet kunnen doen. Daarom moeten gebedsruimten en kerken en dergelijke worden behandeld als besloten, zelfs als je ze volgens de hoofdregel als openbaar zou kunnen beschouwen.
 • Een kerktelefoon die puur de voorganger opneemt, is niet echt een probleem. Deze weet ervan en kan ervoor kiezen hier wel of niet aan mee te werken. En een microfoon die ook het gezang van de gemeente opneemt, lijkt ook toegestaan: dat zijn geen privéconversaties. Bovendien kan men aan dat gezang niet horen wie het is, zodat de privacy gewaarborgd zou moeten zijn.
 • Een camera die ronddraait over de kerkbanken en zo mensen individueel herkenbaar in beeld brengt is op zich wel toegestaan mits dit zeer duidelijk kenbaar wordt gemaakt. Het segment banken/stoelen waar dat gebeurt moet dan apart gemarkeerd zijn.
 • De mensen die men filmt, hebben wel portretrecht. Dat wil zeggen dat als er een redelijk belang tegen publicatie is, men het filmpje (of de foto) niet zomaar mag publiceren. Het wil niet zeggen dat ze het filmen of fotograferen zelf al mogen verbieden.
 • Naar Nederlands recht zijn er twee soorten portretten: de portretten in opdracht, en de portretten niet in opdracht. Een portret in opdracht mag alleen worden gepubliceerd met toestemming van alle geportretteerden. Een portret dat niet in opdracht is gemaakt, mag zonder toestemming worden gepubliceerd. Wel moet de publicist rekening houden met de belangen van de gefotografeerde persoon. Als deze een redelijk belang heeft tegen publicatie, dan mag de foto niet gepubliceerd worden.

 

NGK Nieuwe Kerk Kampen

Als gemeente willen wij een gemeenschap zijn van mensen die groeien in hun toewijding aan Jezus Christus en die hun gaven gebruiken ten dienste van elkaar en de wereld.

Lid worden

 

SNel naar

 

Contact

Broederweg 34
8261 GT Kampen
T. 038-3312865

Contactpagina

Volg ons ook op:

© Copyright 2019 - ANBI - Privacystatement - inloggen